Správa CHKO Blanský les >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena vyhláškou ministerstva kultury ČSR č. 197/89 Sb. ze dne 8. 12. 1989 a zaujímá plochu 212,35 km2.

Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní fond 56,5 %, zemědělský půdní fond 32,5 %, vodní plochy 2,5 %, zastavěná území 1,2 % a ostatní plocha 7,3 %. Blanský les je více než z poloviny zalesněná vrchovina, až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající širokou kotlinou a vlévající se pod zříceninou Dívčí Kámen do Vltavy, která tvoří jihovýchodní hranici oblasti. Nejnižší nadmořská výška je 420 m (kaňon Vltavy u Cáby), nejvyšší 1084 m (vrchol Kletě).

Chráněná krajinná oblast Blanský les leží v Jihočeském kraji. Většina území patří do obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov, menší část na severu a západě do obvodů obcí České Budějovice a Prachatice. CHKO zahrnuje zcela nebo částečně správní území 16 obcí (40 katastrálních území), ve kterých žije téměř deset tisíc stálých obyvatel v celkem 46 sídlech. 

Území CHKO představuje pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s přírodním prostředím, které je zatím jen málo narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Celé území chráněné krajinné oblasti Blanský les je vysoce hodnotné po stránce přírodovědecké. Je to dáno i polohou Blanského lesa, který leží ve srážkovém stínu Šumavy, a způsobuje tím nejen menší množství srážek, ale i teplejší a málo větrné klima. To jsou hlavní faktory, které podpořily poměrně značný výskyt alpských migrantů. Tento fakt řadí Blanský les k tzv. "jižním pohořím".

Na poměrně velkých plochách jsou zde zachována lesní společenstva, jejichž druhové složení i struktura se blíží předpokládanému původnímu stavu vegetace. Velmi cenná je též lesní a nelesní vegetace na vápen-cových a hadcových podkladech. Významné je i rostlinstvo drobných zbytků slatinných luk a pramenišť, ale i jiné typy rostlinných společenstev. Vyskytuje se zde i mnoho fytogeograficky významných druhů rostlin, z nichž mnohé jsou chráněné a některé z ostatních, vzhledem k významu svého výskytu, ochranu vyžadují.

Celá oblast je velmi pestrá i po stránce geologicko-mineralogické a pozoruhodná celou řadou zajímavých jevů v mezo- klimatu.

Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý na historické památky a lidovou architekturu. Více než sto registrovaných památkových objektů ukazuje na další kulturní hodnoty tohoto území. Přitom počet památek nepojatých do státního soupisu toto číslo daleko převyšuje.

Vyhlášení území za chráněnou krajinnou oblast zabezpečuje zachování, zvyšování, rozumné využívání, obnovu přírodního bohatství a ochranu jejího vzhledu s typickými krajinnými znaky, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí a tak sloužily k poučení a osvětě v ochraně přírody.

Na území chráněné krajinné oblasti Blanský les nebylo vyhlášeno žádné chráněné území podle mezinárodních úmluv s výjimkou evropské soustavy Natura 2000. Téměř celé území CHKO bylo společně s kaňonem řeky Vltavy mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou zařazeno do soustavy Natura 2000 jako EVL Blanský les.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt