Fauna

Bezobratlí jsou nejpočetnější a nejrozmanitější skupinou živočichů. Na území CHKO žije celá řada zajímavých i vzácných motýlů, brouků a např. měkkýšů.

modrásek vikvicovitý (Polyommatus coridon) foto: Z. Hančklínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) foto: Z. HančZcela mimořádný význam mají stepní a lesostepní společenstva na vápencovém podkladu. NPR Vyšenské kopce hostí 62 druhů denních motýlů např. s výskytem soumračníka západního (Pyrgus trebevicensis), modráska vikvicového (Polyommatus coridon) a hnědoskvrnného (Polyommatus daphnis), nebo přástevníka kostiválového (Callimorpha quadripunctaria). Z malakofauny patří k významným např. drobnička válcovitá (Truncatellina cylindrica), bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula), a oblovka drobná (Cochlicopa stata).

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) foto: Z.HančDalší významné druhy žijí na vlhkých loukách, jako např. perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina),  modrásek očkovaný (Maculinea telejus), vzácný měkkýš vrkoč útlý (Vertigo angustior). Lesní fauna bezobratlých je reprezentována především faunů vázanou na zachovalé bučiny s přirozenou, věkově a druhově strukturovanou skladbou a s podílem přestárlých stromů na dožití. Žije zde např. střevlík nepravidelný (Carabus irregularis), na světlinách okáč černohnědý (Erebia ligea). Smrkové lesy na jižních svazích Kleti obývá mimořádně hustá populace mravenců boreálních (Formica aquilonia), počtem 3595 evidovaných hnízd na 350 ha.

Přirozené vodní toky charakterizují druhy jako perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) – dožívající populace, rak říční (Astacus astacus) v Křemežském potoce a Olešnici. Na území CHKO bylo zjištěna okolo 30 druhů vážek.

 

ryb a mihulovců se zde setkáme např. s mihulí potoční (Lampetra fluviatilis) a vrankou obecnou (Cotus gobio) nebo střevlí potoční (Phoxinus phoxinus). Mezi nejhojnější obojživelníky patří skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ropucha obecná (Bufo bufo), dále se zde vyskytují rosnička obecná (Hyla arborea), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana esculenta synclepton), vzácněji ropucha zelená (Bufo viridis), ve vyšších polohách čolek horský (Triturus alpestris), dále čolek obecný (Triturus vulgaris), vzácně čolek velký (Triturus cristatus) a blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).

Z plazů je nejhojnější slepýš křehký (Anquis fragilis), plošně je rozšířená ještěrka obecná (Lacerta agilis) a vlhčích biotopech užovka obojková (Natrix natrix). Ve vyšších a chladnějších polohách Kletě se vyskytuje ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), na suchých stráních vzácně  užovka hladká (Coronella austriaca) a na pasekách zmije obecná (Vipera berus).

sýc rousný (Aegolius funereus) foto: Z. HančFauna ptáků je dobře prozkoumaná. V  oblasti Blanského lesa je z období posledních třiceti let známo hnízdění cca 120 druhů ptáků. Mezi vlajkové druhy CHKO patří  sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Žije zde také např.  kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a jeřábek lesní (Bonasia bonasia). V nelesních biotopech se vzácněji vyskytují např. bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), chřástal polní (Crex crex) a pěnice vlašská (Sylvia nisoria).

rys ostrovid (Lynx lynx) foto: Z. HančMezi ochranářsky nejvýznamější savce patří rys ostrovid (Lynx lynx), který bohužel čelí pytláckému tlaku, rozšířená je vydra říční (Lutra lutra), ve štolách či v kostelech zimuje netopýr velký (Myotis myotis). Atraktivní druh je rejsek horský (Sorex alpinus).

 

 

Celkově bylo v CHKO Blanský les zaznamenáno celkem 264 ohrožených druhů živočichů (podle vyhlášky 395/1992 Sb. a Červeného seznamu). K roku 2007 zde bylo evidováno 119 zvláště chráněných druhů živočichů (bezobratlých 35, obratlovců 84).

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt