Geomorfologie

Území chráněné krajinné oblasti se rozkládá v předhůří Šumavy a zaujímá podhorský masiv Blanského lesa, který je vymezen nejen geomorfologicky, ale i geologicky. Území Blanského lesa se náhle zdvihá z ploché Budějovické pánve a pozvolna přechází do Prachatické hornatiny. Obecně lze Blanský les charakterizovat jako typ území rozčleněného erozí drobných vodních toků s nižšími podhorskými hřbety a s jednotlivými tvary kopcovitého reliéfu. Blanský les je více než z poloviny zalesněná vrchovina až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu.

Celá oblast je rozčleněna erozí vodních toků a denudací na soustavu nižších horských hřbetů, jednotlivých tvarů kopcovitého georeliéfu a ploch kotlinových i ostře zaříznutých údolí. Území chráněné krajinné oblasti zasahuje do geomorfologického celku Šumavské podhůří, podcelků Prachatická hornatina (převážná část území), Bavorovská vrchovina (malá část na severozápadě území patří k okrsku Netolická pahorkatina) a Česko-krumlovská vrchovina (na jihu CHKO malý cíp okrsku Boletická vrchovina). Z podcelku Prachatická hornatina zasahují do území okrsky Blanský les (centrální nejvyšší část území), Křemžská kotlina (centrální sníženina), v jižní části Chvalšinská kotlina a na západě Lhenická brázda. Pruh na východě území tvoří Kaplická brázda (okrsky Kroclovská a Velešínská pahorkatina), která již patří k celku Novohradské podhůří.

Samotná Prachatická hornatina je rozdělena Lhenickou brázdou, která tvoří západní okraj území CHKO. Vlastní masiv Blanského lesa tvoří dva výrazné hřbety šumavského směru. Tyto hřbety s charakterem ploché hornatiny jsou odděleny kotlinou Křemžského potoka, která je stejně jako kotlina Chvalšinského potoka a Lhenická brázda podmíněna tektonicky. Ostatní území má spíše charakter ploché až členité vrchoviny. Na východě je masiv Blanského lesa ostře ohraničen hluboce zaříznutým údolím Vltavy. Průměrná nadmořská výška kotlin je 550 m, hřbetů 750 m.

Četné tvary mezoreliéfu, vyskytující se po celém území CHKO, jsou dokladem intenzivního zvětrávání v perigla-ciálních klimatických podmínkách: balvanité sutě, kryogenní eluvia, kamenná moře, mrazové puklinové rýhy, skalní věže ve vrcholových částech či mrazové sruby. Ve vápencích Vyšenských kopců jsou vyvinuty menší krasové dutiny.

 

 

 

 

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt