Zemědělství

V CHKO Blanský les zaujímá zemědělská půda k červenci 2010 rozlohu přibližně 6855 hektarů. Z toho je 3170 hektarů orné půdy, 3670 hektarů trvalých travních porostů a 15 hektarů sadů. Na této ploše hospodaří přibližně 120 zemědělských subjektů s velikostí farmy od několika hektarů až po velikost přesahující 1700 hektarů.

Zemědělská půda je v CHKO Blanský les situována převážně do centrální části, do tzv. Křemežské kotliny a dále do okrajových příhraničních částí CHKO. V centrální části zaujímá zemědělská krajina přibližně 100 km2. Jedná se o jedno z mála míst Českokrumlovské oblasti, kde bylo v minulosti možné silně intenzivně hospodařit. Také proto zde byly pozemky scelovány do velkých bloků a rozorávány travní porosty ve prospěch orné půdy. Na většině území byly vybudovány meliorační sítě pro rychlý odvod vody z krajiny a ničeny krajinné prvky, jako jsou meze, remízy a staré cesty. Tyto akce měly sice efekt zvýšení rozlohy orné půdy a zvýšení výnosů, ale zároveň měly i efekt zvýšené eroze půdy, snižování výšky úrodné ornice, degradaci půdy a hlavně rušení přirozených a přírodě blízkých protipovodňových prvků.

Pro představu, jak krajina přibližně vypadala, zůstala ukázka zachovalé zemědělské krajiny v severní části Křemežské kotliny, v oblasti Kuklova a Jaronína. Zde nedošlo k rušení mezí a remízů a ty nyní tvoří kostru protierozních a proti-povodňových prvků v lokalitě. V okrajových částech území CHKO, na rozdíl od Křemežské kotliny, jsou spíše situovány zemědělsky využívané plochy s trvalým travním porostem.

Po vyhlášení chráněné krajinné oblasti a pádu komunistického režimu začaly aktivity intenzivního hospodaření ustupovat. V průběhu posledních deseti let se začala orná půda opět zatravňovat alespoň na nejproblémovějších lokalitách. Dále v důsledku navracení půdy soukromým vlastníkům se velké celky obdělávané půdy začali drobit na menší a začala se obnovovat mozaika krajiny. I tak ale ještě zbývá několik lokalit, kde se na svažité orné půdě vyskytují pole o velikosti přesahující 50 hektarů a více. Největší evidované půdní bloky s druhem půdy orná přesahují výměru 70 hektarů.

 

Tyto skutečnosti se snaží Správa CHKO Blanský les změnit a v současné době projednává návrhy projektu nazvaného Revitalizace Křemežské kotliny. Jedná se o soubor opatření na snížení následků povodní, snížení projevů eroze, zpřístupnění krajiny lidem, zvýšení stability krajiny a její estetiky. K těmto cílům by jsme chtěli dojít návratem přirozených a přírodě blízkých prvků, jako jsou výše zmíněné meze, remízy, obnova cest, revitalizace vodních toků, obnova alejí kolem cest a solitérních stromů v krajině.         


 
Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt