Ekologická výchova - EVVO

Ekologická výchova je nedílnou součástí činnosti Správy CHKO Blanský les a v různé míře se jí také účastní všichni její zaměstnanci. Hlavními cíli ekologické výchovy jsou zvýšení informovanosti a upevnění vztahu místních obyvatel k oblasti, 
ve které žijí, a zejména získání pozitivního přístupu k ochraně přírody.

(EVVO = environmentální výchova, vzdělávání a osvěta)

Ekologickou výchovu v CHKO lze rozdělit na několik oblastí s přihlédnutím k cílovým skupinám občanů:

 • školní mládež, učňovská a středoškolská mládež, studenti vysokých škol
 • místní obyvatelstvo
 • zastupitelstva všech úrovní
 • podnikatelské subjekty
 • turisté

Ekologická výchova v CHKO Blanský les je zajišťována prostřednictvím:

 • přednášek a exkurzí
 • informačního systému ”Vlastivěda Blanského lesa” – (je koncipován jako propagační a informační materiál pro potřeby turistů a návštěvníků a jako osvěta pro obyvatele zdejšího regionu)
 • sezónních a stálých výstav o CHKO - (např. stálé expozice v rozhledně na Kleti a v muzeu ve Chvalšinách)
 • naučných stezek - (NS NPR Vyšenské kopce, NS Brložsko, NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov, NS Zámecký park Červený Dvůr)
 • informačních tabulí a panoramatických pohledů instalovaných i mimo naučné stezky  
 • vydávání propagačních a informačních materiálů o CHKO – (např. průvodci naučnými stezkami, cyklo-turistická mapa Blanský les aj.) 
 • prezentace CHKO na webových stránkách
 • aktivní spolupráce zaměstnanců Správy s médii 
 • pravidelného informování o činnosti CHKO – (např. přímou účastí pracovníků Správy na schůzích zastupitelstev,
  veřejných zasedáních apod.)
 • prezentace CHKO v rámci EKOFILMu

Při realizaci výchovných programů Správa CHKO Blanský les spolupracuje s:

 • Místními obecními úřady
 • Městským úřadem Český Krumlov
 • ZO ČSOP Český Krumlov – CEIS Šípek
 • Sdružením pro duchovní obnovu a rozvoj CHKO Blanský les
 • Lesy ČR s.p.
 • Základními a středními školami v CHKO a nejbližším okolí
 • Biologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • AOPK ČR, středisko České Budějovice
 • Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
 • Okresním vlastivědným muzeem v Českém Krumlově, muzeem ve Chvalšinách
 • Akademií věd ČR
 • Českokrumlovským rozvojovým fondem s.r.o.
 • řadou podniků a firem působících v CHKO a jejím blízkém okolí

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt