Monitoring a výzkum

Inventarizační průzkumy

Správa CHKO Blanský les od svého založení provádí a zadává inventarizační průzkumy ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích (MZCHÚ). Nejčastěji jsou inventarizovány skupiny organismů, které nejlépe dokumentují stav území. Téměř ve všech MZCHÚ byl proveden průzkum cévnatých rostlin a vegetace, na který navazují inventarizace různých skupin živočichů od savců, ptáků, ryb po různé skupiny hmyzu. V letech 2003-2004 byl proveden průzkum ryb a mihule v celé CHKO Blanský les a od roku 2008 byla cíleně inventarizována ptačí společenstva starých lesních porostů ve vybraných územích CHKO Blanský les. Seznam veškerých inventarizačních průzkumů prováděných na území CHKO Blanský les naleznete v připojené tabulce.

Studie

Rozsáhlé a podrobné biologické studie byly zadány a prováděny na území revitalizovaného potoka Borová (před revitalizací a deset let po revitalizaci). V letech 1995-1996 byly prozkoumány nejvýznamnější rostlinné a živočišné skupiny. Výsledky této studie pak byly porovnány s pozorováním, které proběhlo v roce 2008. Obě dvě studie je možné prezenčně studovat na Správě CHKO Blanský les.

Druhou komplexní a rozsáhlou studií je projekt týkající se plánované revitalizace Křemžské kotliny. Zkoumán byl v roce 2008 krajinný ráz, hydrologické, zemědělské a lesnické poměry celé kotliny. Výsledkem studie jsou navržené možnosti na zlepšení krajinného rázu kotliny, nastavení extenzivního lesnictví a zemědělství a možnosti, jak zlepšit retenční schopnost celé oblasti a zmírnit dopady extrémních přírodních vlivů (zejména povodně) a pod. Přesné zaměření jednotlivých dílčích studií naleznete zde.

Bakalářské a diplomové práce

Na území CHKO Blanský les byla provedena řada bakalářských nebo diplomových prací. Nejčastěji se týkají sukcesních změn vegetace (v rezervacích nebo v lomech – Plešovice, Vyšný), invazních nebo ohrožených druhů rostlin. Několik jich bylo věnováno specifickým hmyzím skupinám (chvostoskoci, roztoči) nebo nižším houbám (mikromyceta), podrobněji viz zde nebo v plánu péče o CHKO.

Monitoring

Správa CHKO Blanský les je zapojena do několika celorepublikových projektů:

  1.  monitoring obojživelníků a plazů
  2.  monitoring Evropsky významných druhů – rostliny hořečku českého a motýlů modráska očkovaného a bahenního (mimo CHKO také modráska černoskvrnného). Kromě těchto druhů motýlů jsou ve vybraných územích monitorovány všechny druhy denních motýlů a vřetenušek.
  3. monitoring vlivu managementových opatření v MZCHÚ (monitoring je prováděn v NPR Vyšenské kopce, PP Horní luka, PP Mokřad u Borského rybníka, PP Na Stráži, PP Šimečkova stráň a PP Provázková louka). Sledován je vliv pastvy a kosení na biotopy a společenstva motýlů, na vybrané druhy rostlin (prstnatec pleťový, vstavač kukačka a hořeček český) a úspěšnost likvidace invazního druhu trnovníku akátu.
  4. aktualizace vrstvy mapování biotopů a její monitoring pomocí trvalých monitorovacích ploch.

Správa má i své vlastní projekty, které jsou prováděny již řadu let. Mezi ně patří monitoring sov prováděný v zimním období, monitoring doupných stromů, monitoring pobytových stop vydry říční a rysa ostrovida.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt