PR Jaronínská bučina

Výnos: výnos MK ČSR č. 12,894/73 z 24. 10. 1973

Výměra: 4,98 ha, ochranné pásmo 4,16 ha; Nadmořská výška: 740-805 m

Katastrální území: Jaronín; Okres: Český Krumlov

Lokalizace: východní svahy severního výběžku masivu Buglaty (Hrbáč), 5 km severně od obce Brloh.

Předmět ochrany: podhorský smíšený les s přirozenou druhovou skladbou s významnou faunou bezobratlých a početnými populacemi avifauny vázané na staré smíšené porosty. Nacházejí se zde morfologicky výrazné periglaciálně modelované skalní útvary.

Plán péče: s platností 2006-2015 zpracoval kolektiv pracovníků Správy CHKO Blanský les, schválen Správou CHKO Blanský les pod č.j. 317/05 ze dne10. 3. 2005.

Plán péče

Geologie: V geologickém podloží je nejvíce zastoupen granulit. Vlastní skalní útvary, balvanové proudy a kamenná moře jsou tvořena světlou dvojslídnou žulou.

Pedologie: V území jsou vyvinuty rankerové a mezotrofní až eutrofní kambizemě s typickými rankery.

Flóra: Mezi nejcennější typy lesní vegetace patří velmi staré smíšené listnaté porosty na sutích – bažanková jasenina (Mercuriali-Fraxinetum) s bukem lesním (Fagus sylvatica), lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jilmem horským (Ulmus glabra) a jedlí bělokorou (Abies alba). Bylinné patro bažankové jaseniny je velmi bohaté, s druhy bučin, sutí. Nalézáme tu věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), hluchavku skvrnitou (Lamium maculatum), roztroušeně dymnivku dutou (Corydalis cava), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), pitulník horský (Galeobdolon montanum), řeřišnici nedůtklivou (Cardamine impatiens) a kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Nitrofilnější druhy mají vyšší pokryvnost zejména při úpatí sutí, častá je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Na svazích mimo sutě nalezneme kostřavové bučiny (Festuco altissimae-Fagetum). Ve stromovém patře převažuje buk lesní (Fagus sylvatica), bylinný podrost je chudší a dominuje v něm kostřava lesní (Festuca altissima). V okrajových částech rezervace převládá smrk ztepilý (Picea abies).

Fauna: Na severním ostrohu Buglaty, při okraji PR Jaronínská bučina, byl zaznamenán výskyt více než 20 druhů plžů; jde o starší údaje vyžadující revizi současného stavu;  hojně je zastoupen zemoun skalní (Aegopis verticillus) a byla zde nalezena i na kvalitu prostředí citlivá jehlovka hladká (Platyla polita). Vyskytuje se zde chráněný střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) a mezi brouky žijícími ve stromových houbách je nápadný trojčlenec Triplax aenea. Také některé druhy dvoukřídlých, např. octomilka Hirtodrosophila trivittata a lanýžovka (Suillia univittata) jsou charakteristické pro prostředí zachovalých smíšených lesů.

V rezervaci hnízdí některé druhy ptáků, vázané na staré listnaté porosty, především holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Žije zde také puštík obecný (Strix aluco), krkavec velký (Corvus corax), plšík lískový (Muscardinus avellanarius) a v oblasti se pohybuje rys ostrovid (Lynx lynx).

Lesnictví: Lesy v Jaronínské bučině patří k nejstarším porostům na území CHKO Blanský les. Nejstarší stromy dosahují staří až 270 let. Hřebenový přestárlý porost je již ve stádiu rozpadu. Ve stromovém patře převládají listnaté dřeviny, nejvíce je zastoupen buk (až 70 %), z jehličnanů je významné zastoupení jedle (okolo 10 %). V rezervaci se zmlazuje hojně jilm horský (Ulmus glabra). Z indikačních druhů bučin je významný výskyt ječmenky evropské (Hordelymus europaeus), která je v jižních Čechách vzácná.

Využití území: Porost je ponechán přirozenému vývoji.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt