Památné a významné stromy

V krajině roste řada stromů, mimořádných svým stářím, stavbou (habitem), biologickým druhem nebo historickou událostí. Některé dodnes připomínají dávno zaniklé komunikace, jako například Vlkanecký dub. Tyto stromy si zasluhují naši pozornost a proto se evidují a ošetřují. Ty nejvýznamnější z nich jsou vyhlašovány a evidovány státní správou ochrany přírody památné stromy..

V oblasti Blanského lesa je vyhlášeno celkem 160 památných stromů. Převážně se jedná o lípy (srdčitou i velkolistou) a duby letní, ostatní druhy se vyskytují výjimečně (morušovník bílý, javor klen, javor mléč, javor babyka a jasan ztepilý).Většina vyhlášených stromů se nachází v aleji Borovské (77 ks) a Novoveské (60 ks), ostatní stromy rostou jednotlivě. Nejmohutnějšíjedinci mají obvod kmene (v tzv. výčetní tloušťce 1,30 m nad zemí) přes 7 m a dosahují výšky ke 30 m, většina stromů má obvod kolem 3 - 4 m a výšky kolem 20 m. Nejstarším, zhruba 700 let starým stromem v CHKO je pravděpodobně lípa na návsi ve Zlaté Koruně, kde u druhé brány kláštera roste také zvláštní druh lípy srdčité jejíž některé listy mají tvar kornoutku nebo mnišské kápě. Další starobylá lípa, která je datována vedle stojící kapličkou z r. 1776, roste u keltského oppida u Třísova.Kromě již vyhlášených památných stromů se na území CHKO vyskytují další jedinci nadstandardních rozměrů, zvláštní svým tvarem a estetickým působením i jiným způsobem zajímaví. Tyto významné stromy jsou pouze evidovány a jsou „dorostem“ k případnému vyhlášení za stromy památné.

Ošetřování památných stromů

Většina památných stromů se nachází v relativně dobrém zdravotním stavu, resp. ve stavu odpovídajícím jejich věku a charakteru. U všech památných stromů je zdravotní stav průběžně sledován. V případě jeho zhoršení nechává Správa CHKO Blanský les provést odborné ošetření. Většinou je prováděn zdravotní řez a odlehčení koruny, výjimečně je nutno instalovat bezpečnostní vazby.Významné stromy v lese

Vedle památných stromů, vyhlašovaných mimo les, se nachází řada výjimečných stromů i v lesních porostech. Zejména se jedná o stromy na významných rozcestích, příležitostně jsou však v lese ponechávány i stromy při běžné těžbě - jako tzv. zarostlé výstavky přežívají do další generace lesa. Tyto stromy jsou pak připomínkou toho, jak majestátního vzrůstu a věku mohou dosáhnout naše běžné hospodářské dřeviny. Zvláštní pozornost je také věnována stromům s doupnou dutinou, které jsou hnízdištěm řady druhů ptáků


   Třísovská lípa                                                                                                      Vlkanecký dub 
                                                                                  

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt