Stráž ochrany přírody

Správa CHKO může podle ustanovení § 81 zákona č. 114/1992 Sb. ustanovovat stráž přírody, jejímž posláním je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Stráž přírody se skládá ze strážců a zpravodajů (při CHKO Blanský les nepracuje žádný zpravodaj) a ustanovuje se zejména z řad dobrovolných pracovníků. 

Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která:

 • je občanem České republiky,
 • je starší 21 let,
 • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá,
 • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,
 • složila před ustanovujícím úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako stráž přírody budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející stráži přírody."

Stráži přírody vydá ustanovující úřad služební odznak se státním znakem a průkaz stráže přírody. V průkazu stráže přírody současně stanoví obvod její působnosti. Ustanovující úřad vede evidenci stráží přírody.

Strážci jsou oprávněni:

 • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
 • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
 • vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62 zákona č. 114/1992 Sb.,
 • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,
 • požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

V CHKO Blanský les vykonává strážní službu jeden zaměstnanec v rámci části pracovní náplně. Hlavní náplní strážní služby je kontrola a drobné opravy značení hranic CHKO, ZCHÚ, památných stromů a naučných stezek. Strážní služba je vykonávána nepravidelně v podobě kontrolní činnosti i všemi ostatními zaměstnanci správy CHKO pohybujícími se v terénu. Je soustředěna především na ZCHÚ, na kontrolu černých staveb a dodržování ochranných podmínek CHKO. V případě staveb jsou zjištěné nedostatky nahlášeny příslušnému stavebnímu úřadu formou podnětu ke státnímu stavebnímu dohledu. 

V roce 2010 Správa CHKO Blanský les udržuje kontakt se šesti z desíti strážců přírody, kteří v rámci svých možností prováděli strážní službu na předem domluveném území.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt