Zonace

Jednotlivé zóny odstupňované ochrany přírody představují míru usměrňování lidské činnosti, respektive jejích dopadů na přírodní kvalitu daného území. Nejpřísnější režim ochrany má první zóna. Ta představuje soubor zachovalých částí krajiny reprezentovaných převážně přírodními či přírodě blízkými ekosystémy. CHKO Blanský les je členěna pouze do 3 zón.

I.  zóna maloplošná zvláště chráněná území, jejich ochranná pásma a další významné lokality 244 ha 1,2 % území CHKO
II.  zóna zejména rozsáhlé komplexy bučin a výchozy vápenců 5 074 ha 23,9 % území
III. zóna většina zemědělsky obhospodařovaných ploch, lidská sídla, komunikace, těžba nerostných surovin 15 917 ha 74,9 % území
IV. zóna nebyla vymezena

Zonace CHKO Blanský les je je také dostupná na mapovém serveru AOPK v rámci úlohy "Ochrana přírody".

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt