Správa CHKO Blanský les >> Informace >> Informace pro návštěvníky

Informace pro návštěvníky

Sportovní aktivity

Plán péče pro CHKO Blanský les na období 2008 - 2017 byl vypracován v roce 2007 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláště chráněných částí přírody dne 8. 7. 2009  (protokol o schválení - č.j. 51931/ENV/09, 2950/620/09)

Vodní sporty (převážně kanoistika) jsou provozovány na řece Vltavě. Problémem je táboření mimo povolená tábořiště 
ve Zlaté Koruně a pod Dívčím Kamenem. Vodácká turistika představuje největší rekreační zátěž v celé CHKO.

Veřejná koupaliště jsou v CHKO Blanský les zřízena v Brloze, Třísově a Zlaté Koruně, přírodní koupaliště – rybník – v Holubově 
a Křemži. Jinak pro koupání v rybnících nejsou většinou vhodné přírodní ani vodohospodářské podmínky. K významným rozporům se zájmy ochrany přírody zde nedochází.

Cykloturistika: v roce 2003 byl zřízen systém značených cyklotras (200 km značených cyklotras, mimo jiné i mezinárodní cyklostezka z Českého Krumlova přes Kleť a Křemži do Holašovic). Dále je možno cykloturistiku provozovat na všech zpevněných komunikacích, nepřípustná je jízda na kolech mimo zpevněné komunikace. Cyklotrasy jsou na vhodných místech doplněny mapami, infotabulemi a panoramatickými pohledy, byla rovněž vydána cykloturistická mapa Blanského lesa.

Hippoturistika (koně): možnosti jízdy na koních jsou v Borové, Srníně, Krásetíně. Do budoucnosti bude vhodné vymezit zóny vhodné pro provozování jízdy na koních, zejména s ohledem na ochranu území se zvýšeným stupněm ochrany.

Horolezectví: horolezecké aktivity jsou povoleny pouze na skalách na Kleti a to jen pro registrované členy Českého horolezeckého svazu. Přestože se nejedná v CHKO Blanský les o příliš populární aktivitu, je nutné zajistit dodržování podmínek ochrany přírody v PR Kleť.

Sjezdové lyžování je také málo rozšířené z důvodu poměrně nepříznivých sněhových podmínek. Na jihovýchodním svahu Albertova je zřízen lyžařský vlek – lokalita Rohy, další vlek je u Chmelné severně od Křemže. V minu-losti byla intenzívně využívána sjezdovka na severním svahu Kleti (Podlazí), která je dnes za vhodných sněhových podmínek v provozu pouze o víkendech od 10 do 16 hodin.

Běžecké lyžování: kolem vrcholu Kletě je jedna udržovaná běžecká trasa, další udržované běžecké trasy se nacházejí mezi Českým Krumlovem a Chvalšinami (v okolí Vyšného a Lazce - viz mapky). Aktuální informace o stavu tratí najdete na stránce Správa informuje / Aktuality.

Cyklotrasy Blanského lesa_mapa 3.35 MB.

Lyžařské tratě na Kleti a okolí  3.54 MB

Místní sportovní aktivity jsou soustředěny v jednotlivých obcích zejména do areálů sportovních a fotbalových hřišť, která jsou 
k dispozici téměř ve všech obcích.

Turistika

Území CHKO Blanský les je tradičním místem víkendové a sezónní turistiky a cestovního ruchu, koncentrovaného zejména 
do okolí hory Kletě, atraktivní dominanty Blanského lesa.

Pěší turistika je nejrozšířenější způsob rekreační aktivity, které lze zpřístupnit celé území CHKO za podmínky pohybu návštěvníků po legálních, značených trasách. S touto podmínkou souvisí i výběr dostatečně atraktivních tras, které by napomohly zabránit nebezpečí rozptylu návštěvníků mimo značené stezky a s tím spojené poškozování vegetačního krytu a zatěžování okolí stezek nadměrným sešlapem. K tomu slouží i poměrně hustá síť turistických značek udržovaných vyškolenými členy turistických oddílů. Turistické stezky jsou vyznačeny v turistických mapách.

Územím Blanského lesa vede několik značených turistických tras, z nichž většina se setkává na vrcholu hory Kleť. Tyto trasy propojují nejčastěji navštěvovaná místa Blanského lesa – červená trasa podél Vltavy přes Dívčí Kámen, Zlatou Korunu a Kleť do Chvalšin, zelená z Českých Budějovic přes horu Kluk a Holubov a Kleť do Českého Krumlova, modrá z Krumlova přes Kleť 
a Kuklov pokračující do Lhenic.

Na těchto cestách dochází v průběhu roku k soustředění turistické aktivity, zejména od poloviny dubna do poloviny října. Devastační účinky pěší turistiky se projevují zejména na vrcholu Kleti a v okolí hradu a přírodní rezervace na Dívčím Kameni, 
a to zejména sešlapem vegetace a mechanickou erozí. Nepřímo se pak nadměrná turistika projevuje rušením ptáků a savců zvýšeným hlukem a znečišťováním okolí vlastních tras odpadky.

Akce masové turistiky (dálkové pochody, běhy) jsou z hlediska ochrany vegetace nebezpečné. Proto je vhodné akce tohoto rázu směřovat na komunikace se zcela zpevněným povrchem a zabránit tím narušení půdního povrchu a dále pak tyto akce směřovat mimo nejcennější části území.

Na území Blanského lesa bylo zřízeno 6 naučných stezek – NPR Vyšenské kopce, Třísov a Dívčí Kámen, Brložsko, Kolem Kletě, Červený Dvůr a Granátník. Další naučnou stezkou spravovanou Správou CHKO Blanský les je stezka v NPP Terčino údolí. 

Rekreace

Nejčastějším rekreačním objektem jsou lesy jako zóny klidu, čistého vzduchu, vyznačující se (v některých případech) málo narušeným přírodním prostředím. V období léta a podzimu jsou navštěvovány i kvůli sběru lesních plodů. Tato aktivita má převážně víkendový charakter.

Trvalý tlak je na stavbu individuálních rekreačních zařízení ve volné krajině. Z hlediska tvorby a ochrany krajiny se jeví jako nejpřijatelnější chalupaření - chalupy ve většině případů zapadají stavebně lépe do krajiny. Další výhodou je přítomnost vzrostlé zeleně v těsné blízkosti staveb a jejich časté umístění v intravilánu obcí.

Přitažlivá je také návštěva historických památek, z nichž doporučujeme:

 • Dívčí Kámen – zřícenina gotického hradu
 • Třísov – keltské oppidum z laténské doby
 • Zlatá Koruna – gotický cisterciácký klášter
 • Červený Dvůr – lovecký zámeček s rozsáhlým parkem v anglickém krajinářském stylu, dnes psychiatrická léčebna
 • Kleť – novogotická rozhledna z 19.stol., hvězdárna, lanová dráha z Krásetína na vrchol Kletě
 • Holašovice – památková rezervace na seznamu UNESCO, dochovaná pravoúhlá náves s tradiční zástavbou
 • Chvalšiny – památková rezervace – sídlo se zachovalou ulicovou návsí vřetenovitého tvaru, uprostřed pozdně gotický kostel sv. Máří Magdalény
 • Kuklov – zříceniny hrádku, nedostavěný kostel se zbytky paulánského kláštera
 • Brloh – pozdně gotický kostel sv. Judy a Tadeáše
 • Křemže – gotický kostel sv. Michala
 • Vesnické památkové zóny Lipanovice, Dobčice, Třešňový Újezdec, památková rezervace Vodice

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt