Správa CHKO Blanský les >> Nové vyhlášení CHKO Blanský les

Nové vyhlášení CHKO Blanský les

CHKO Blanský les byla zřízena vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČSR č. 197/1989 Sb., ze dne 8. prosince 1989, o zřízení Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Tento zřizovací předpis je již v současnosti legislativně zastaralý, a zároveň současně platné bližší ochranné podmínky neumožňují efektivní způsob zajištění ochrany předmětů ochrany evropsky významné lokality Blanský les a samotné CHKO.

Novým vyhlášením chráněné krajinné oblasti Blanský les dojde ke zpřesnění vymezení hranice území CHKO do úrovně podrobnosti katastrální mapy, k zajištění ochrany evropsky významné lokality Blanský les a k novému nastavení potřebných bližších ochranných podmínek CHKO tak, aby byl zachován typický ráz harmonické krajiny a byla zachována přirozená a polopřirozená společenstva s významnými druhy rostlin a živočichů.

Proces nového vyhlášení CHKO Blanský les vede Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) v rubrice „Úřední deska“. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v návaznosti na tento proces připravila návrh nového vymezení zón ochrany CHKO.

Návrh záměru na vyhlášení CHKO Agentura ochrany přírody a krajiny ČR předjednala v letech 2018–2019 s Jihočeským krajem, obcemi, významnými hospodařícími zemědělskými a lesnickými subjekty, a to společně s návrhem nového vymezení zón, který na základě tohoto předjednání upravila. 

Nová zonace CHKO Blanský les bude pro obce a ty, kteří zde hospodaří, znamenat snížení administrativní zátěže. Rozdělení celé oblasti na čtyři zóny, které se liší stupněm ochrany, vychází z aktuálního stavu přírody a krajiny – dosud používané vymezení bylo zastaralé a neodpovídalo tomu, v jakém stavu je dnes příroda a krajina Blanského lesa. Cílem nového vymezení zonace je účelná ochrana nejcennějších míst Blanského lesa a zároveň snížení administrativní zátěže vlastníků a hospodářů tam, kde to není nutné.

 

Mapová aplikace

Spustili jsme novou mapovou aplikaci, která umožňuje zobrazení hranice CHKO Blanský les nad mapovým podkladem i ortofotem až na úroveň jednotlivých parcel katastru nemovitostí. Mapovou aplikaci najdete zde. 

 

Vyhodnocení dochovaného stavu území CHKO Blanský les

Vyhodnocení dochovaného stavu území CHKO Blanský les je podrobně popsáno v rozborové části Plánu péče pro CHKO Blanský les na období 2018 - 2027. Plán péče byl vypracován v roce 2016 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláštní územní ochrany přírody a krajiny dne 1. února 2018  (protokol o schválení - č.j. MŽP/2018/620/122). Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Blanský les v Českém Krumlově, na ředitelství Agentury ochrany přírody a krajin ČR v Praze a na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze. Je rovněž dostupný v elektronické podobě zde.

 

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt