Správa CHKO Blanský les >> Správní agenda

Správní agenda

Odbornou péči o přírodu a krajinu i výkon státní správy vykonává ve vymezeném území Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les se sídlem v Českém Krumlově, část Vyšný, která je regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (organizační složky státu), Kaplanopva 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

K řízení ochrany přírody a krajiny a k usměrňování rozvoje území CHKO z pozice Správy CHKO slouží plán péče o CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. Platný dokument pro CHKO Blanský les na období 2008 - 2017 byl vypracován v roce 2007 a schválen Ministerstvem životního prostředí ČR, odborem zvláště chráněných částí přírody dne 8. 7. 2009  (protokol o schválení - č.j. 51931/ENV/09, 2950/620/09).

Na základě zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 46/2010 Sb. vykonávají správy CHKO působnost také na území vybraných NPR, NPP  a jejich ochranných pásem mimo vlastní území CHKO. Rozdělení působnosti jednotlivých CHKO na území jihočeského kraje ukazuje mapka.

Správa CHKO Blanský les vede v rámci výkonu speciální státní správy nejrůznější správní řízení, vydává odborná stanoviska k zpracovávaným  územním plánům obcí a měst, vyhlášky o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek, zpracovává plány péče o tato území, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavebních), provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání.

Kompletní přehled kompetencí orgánů státní správy v ochraně přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. (účinnost od 2.1.2010) podle druhu činnosti je uveden na webu MŽP ČR.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt