Správa CHKO Blanský les >> Správní agenda >> Poskytování informací

Poskytování informací

Správa CHKO Blanský les je povinna poskytovat dva základní typy informací:

informace o životním prosdředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 6/2005 Sb.

obecné informace, které se vztahují k činnosti SOP, podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky nebo faxem. Pracovníci Správy CHKO Blanský les odpoví na Váš dotaz. Pouze v případě informací podléhajících ochraně osobních a individuálních údajů, ochraně osobnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství a v dalších případech vymezených zákonem č. 123/1998 Sb. nemůže být požadovaná informace poskytnuta.

 
Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov

mail: blanles@ + nature.cz, tel: 951 424 415

 
Lhůty pro poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace o životním prostředí podle zákona č. 123/1998 Sb. bude vyřízena do 30 dnů od obdržení žádosti (zpřístupněním informace, nebo vydáním rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace ze zákonných důvodů), ve výjimečných případech do 60 dnů. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. bude obdobným způsobem vyřízena do 15 dnů od přijetí. Ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dní.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poskytuje žadatelům informace a data z oblasti ochrany přírody a krajiny. Vychází přitom ze zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s vnitřními předpisy organizace. Seznam a popis datových sad, které AOPK ČR na žádost veřejně poskytuje, obsahuje "Katalog dat" . Podrobný postup při podávání žádostí o informace a data ochrany přírody jsou uvedena na stránkách ředitelství AOPK ČR.

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt