Správa CHKO Blanský les >> Správní agenda >> Správní řízení

Správní řízení

Základním právním nástrojem, ze kterého Správa CHKO Blanský les při své činnosti vychází, je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, který stanovuje základní ochranné podmínky na území CHKO (§ 26) i maloplošných zvláště chráněných území a vymezuje působnost orgánů státní správy ochrany přírody. Základní prováděcí předpis je vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., podrobněji upravuje některé části této problematiky. Správa CHKO odvozuje kompetence z § 78 citovaného zákona. 

Při rozhodování, vyřizování a poskytování informací postupuje Správa CHKO podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

Jako odvolací orgán proti rozhodnutím Správy CHKO Blanský les působí Ministerstvo životního prostředí - odbor výkonu státní správy II se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice.

Odborným a koncepčním podkladem pro ochranu přírody a krajiny na území CHKO je Plán péče CHKO.

 

Správní řízení

1) Místo a způsob, jak získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Získávání veškerých informací, podávání žádostí, stížností, předkládání návrhů a podnětů a předávání rozhodnutí se provádí na Správě CHKO Blanský les.

Kontakt

Veškerá podání (žádosti, návrhy, podněty i stížnosti) lze podat písemně přímo v sídle Správy, nebo dále prostřednictvím pošty.

Podání lze učinit také prostřednictvím elektronické podatelny, tzn. elektronickou poštou na výše uvedené e-mailové adrese. Pokud se však podání týká věci správního řízení, je třeba, aby toto podání obsahovalo elektronický podpis v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V opačném případě je třeba podání učiněné elektronickou poštou doplnit do tří dnů písemně. 

2) Místo, lhůta a způsob, jak lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les

Podání odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les se provádí písemně přímo v sídle Správy, nebo dále prostřednictvím pošty na výše uvedenou adresu. Podání odvolání lze učinit také elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud však bude podání odvolání učiněno elektronickou poštou, je třeba, aby toto podání obsahovalo elektronický podpis v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektro-nickém podpisu. V opačném případě je třeba podání odvolání učiněné elektronickou poštou doplnit do tří dnů písemně. Lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les je 15 dní ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

Žadatel musí v podání o odvolání uvést: 

  • Jméno, přímení a adresu trvalého pobytu
  • Identifikaci rozhodnutí Správy CHKO Blanský les, proti kterému se odvolává (číslo jednací rozhodnutí, datum vydání rozhodnutí a věc, ve které bylo rozhodnutí učiněno)
  • Odůvodnění, proč se odvolání podává
  • Datum, kdy je odvolání podáváno
  • Podpis, případně elektronický podpis

Odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les může podat každý, kdo byl účastníkem řízení, proti kterému je odvolání namířeno. Pro podání odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Blanský les není třeba použít žádného zvláštního formuláře, je třeba pouze v odvolání uvést výše uvedené náležitosti. Odvolacím orgánem Správy CHKO Blanský les je Ministerstvo životního prostředí ČR, odvolání se však provádí podáním na Správě CHKO Blanský les, jak je uvedeno výše. 

 

3) Postupy a lhůty, které jsou dodržovány Správou CHKO Blanský les při vyřizování všech žádostí, návrhů a dalších podání občanů

Při rozhodování ve správních řízeních postupuje Správa CHKO Blanský les podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Při rozhodování ve správních řízeních ve věcech přestupků fyzických osob postupuje Správa CHKO Blanský les podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při vyřizování žádostí o informace postupuje Správa CHKO Blanský les podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Při vyřizování žádostí a podání se dodržují tyto lhůty:

 

Rozhodnutí ve věcech správních řízeních v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

do 60 dnů

Rozhodnutí ve věcech správních řízeních v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ve zvlášť složitých případech

do 90 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

do 15 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

do 30 dnů

Ve věcech podání informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, ve složitějších případech

do 60 dnů

Ve správních řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

pozdějších předpisů

do 30 dnů

Ve správních řízeních podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění

pozdějších předpisů, ve zvlášť složitých případech

do 90 dnů

Správa CHKO Blanský les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt